nk rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/kor/content.css"> 팝업존안에서 이전으로 교육부 세명대학교 산학협력 선도대학 육서사업 선정 참여학과:바이오제약산업학e_btn"><span class="skip">팝업존 닫기</span></a>
				</form>
			</div>
		</div>
  </div>
</div>
<!-- slide popup :e -->

<div id="shadow_device"></div>
<div id="snb" class="no_pop">
	<div class="global_r">  
    <!-- <a class="login" href="/kor.do">로그인</a> -->
    <div class="pzbtn">
      <a data-control="open" href="#slide_pop_list" class="pop_btn">팝업존 열lass="top_sns_box">
        <a class="ir ir-tmpl fb" title="페이스북 새창열림" href="https://www.facebook.com/SemyungUniversityOfficial" target 메뉴">
          <div class="keyword">

            <label class="flowsearch" for="site_keyword" id="labelText">검색어를 입22222222");
    
          }else{
            $("#pQuery").val(keyword);
            $("#pPastQuery").val(keyword);
 ).attr("class").match("on")){
							$(this).parent().removeClass("on");
						}else{
							$(this).parent().addClass("on");
							}
					})
					
  <a href="#" class="irlnk lnk_a11"><span class="ico"></span>Q&A</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a12"><span class="ico"></span>국      <a href="#" class="irlnk lnk_a10"><span class="ico"></span>단비뉴스</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a11"><span class="ico"></span>학사안내</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a2"><span class="ico"></span>학생증발급</a>
            <a "></span>학생증발급</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a4"><span class="ico"></span>교내편의시설</a>
            <strong>세명소개</strong>
<p>인재양성이 국가의 미래<br>세상을 밝게 비추는 인재양성</p>
<div class="summary_bn">
<a href="/cyber/index.arget="_self" href="/kor/sub01_04_08.do">Why SMU</a></li>
<li><a target="_self" href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000461/selectBoardList.do">세명대 History</a></l.do">전공 체계도</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub01_05_08.do">비교과 교육체계</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub01_06_02.do" ta<a href="http://job.semyung.ac.kr/" target="_blank">취·창업지원처<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_blank" href="http://job.s02_01.do">일반ㆍ교육ㆍ경영행정복지대학원</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub03_02_02.do">저널리즘스쿨대학원</a></li>
</ul>
</lo">국내대학 학점교류</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub04_03_06_01.do">전과ㆍ복수(부)전공</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/ser.do">학습역량강화</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://job.semyung.ac.kr/login/login.asp?type=login_chk">취업진로상담</a></li>
<li><a targr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_05_01.do">국내외 교류현황</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_05_02_01f" href="/kor/sub05_08_01_01.do">ROTC란</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_08_02_01.do">학군단소개</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_08_03_01.do">지원안내</a></li>
<li><a target="_self" href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000325/selectBoardList.do">공지사항</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub05_09_01.do" target="_self">IT지원안내<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_09_01.do">SETOPIA</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/subss="th3">
<li><a target="_blank" href="http://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/mng.do">사업공고</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bbs07/kor/<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_04_01.do">교내학술연구비 지원</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_04_02.do">국내"/kor/sub06_08.do" target="_self">연구비종합관리시스템<span class="arr"></span></a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="th1">
<a href="/kor/sub07_01.do" targ<a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_03_04/view.do?dept_id=1003">편집방송국</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_0ae/kor/sub07_05_08/view.do?dept_id=1408">스마트헬스케어 바이오융합연구소</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_05_09/viget="_self" href="/prog/vwBoard/bbs01/kor/sub08_02_01/list.do">일반공지</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bbs06/kor/sub08_02_03/list.do">pan class="arr"></span>  <div class="banner1">
                <b class="title">교원라운지</b>
                <p class="pt">UST 교원들이 열림">Potal</a></li>
    <li><a href="http://find.semyung.ac.kr/" target="_blank" title="세명대검색페이지 새창으로 열림">Search</a></li>
  	<li class="lang">
      <a hata-thiscode=설립자발자취
 • 이사장인사화/교가
 • 세명대 UI
 • 캠퍼스안내
 • data-thiscode='sub05_05_01' href="/kor/sub05_05_01.do">국내외 교류현황
 • 해외ref="/kor/sub05_08_01_01.do">학군단(ROTC)