nk rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/kor/content.css"> 팝업존안에서 이전으로
 • PPT템플릿 서비스 안내 PPT전체템플릿 300개 다운로드 각종보고서, 레box2" class="close_btn"><span class="skip">팝업존 닫기</span></a>
				</form>
			</div>
		</div>
  </div>
</div>
<!-- slide popup :e -->

<div id</span>
        <span class="fireinthefinger">
          <span class="bar1"></span>
          <span class="bar2"></span>
   >
        <form name="searchForm" id="search_form" method="post" action="http://find.semyung.ac.kr/RSA/front/Search.jsp" target="_blank" onsubmit="site;
    
          }else if(t.qt.value === "" && !site_search.obj.attr("class").match("open")){
            site_search.obj.addClass(					$(this).parent().addClass("search_btn");
						if($("#site_search").attr("class").match("open")){
							_out();
							$(this).html("검색열기");
	 위한 <em>링크서비스</em></h2>
          <div class="btnlst">
            <a href="#" class="irlnk lnk_a1"><span class="ico"></s <a href="#" class="irlnk lnk_a1"><span class="ico"></span>학사안내</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a2"><span class="ico"></span> href="#" class="irlnk lnk_a2"><span class="ico"></span>학생증발급</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a4"><span class="ico"></span> href="#" class="irlnk lnk_a4"><span class="ico"></span>교내편의시설</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a5"><span class="ico"></spa 미래<br>세상을 밝게 비추는 인재양성</p>
<div clr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub01_04_08.do">Why SMU</a></li>
<li><a target="_self" href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000461/seleb01_05_08.do">비교과 교육체계</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub01_06_02.do" target="_self">캠퍼스안내<span class="arr"></span></a>
<ul clas원</a>
<div id="summary3">
<strong>대학/대학원</strong>
<p>인재양성이 국가의 미래<br>세상을 밝게 비추는 인재양성</p>
<div class="sum지원</strong>
<p>인재양성이 국가의 미래<br>세상을 밝게 비추는 인재양성</p>
<div class="summary_bn">
<a href="/cyber/index.html" target=ref="/prog/schoolRegltn/kor/sub04_05/SE01/list.do" target="_self">학칙규정<span class="arr"></span></a>
</li>
<li><a href="/kor/sub04_06.do" target="_self">ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub01_06_03_01.do" target="_self">통학버스<span class="arr"></span></a>
</li>
<li><a href="/kor/sub05_05_01.do" target="_self">ub05_07_05.do">훈련장 안내</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub05_08_01_01.do" target="_self">학군단(ROTC)<span class="arr"></span></a>
<ul class=r"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_01_01.do">인사말</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_01_02.do">설립목et="_self" href="/kor/sub06_03_04.do">제천시 어린이급식관리지원센터</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_03_05.do">IT 인력개발센족회사</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub06_06_01.do"iew.do?dept_id=020101">대학교육혁신본부</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_02_01/view.do?dept_id=030101">교무연구처</a/view.do?dept_id=1003">편집방송국</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_03_05/view.do?dept_id=1002">학생생활관</a></li>
<li>href="/prog/buseosogae/kor/sub07_05_03/view.do?dept_id=1402">중소기업산학협력센터</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_05_027/selectBoardList.do" target="_self">SMU Story</a>
<div id="summary8">
<strong>SMU Story</strong>
<p>인재양성이 국가의 미래<br>세상을 밝게 비춋지</a></li>
<li><a target="_self" href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000338/selectBoardList.do">홍보동영상</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub08_06__blank" title="세명대검색페이지 새창으로 열림">Search</a></li>
  	<li class="lang">
      <a href="#language" id="mo_openLanguage" class1_01_01.do">설립자발자취</a></li>
<li><a data-thiscode=이사장인사말
 • 세명대 UI
 • 대학현황
 • 오시는길
 • 한의과대학
 • 특별학점
 • 국내대-thiscode='sub04_05' href="/prog/schoolRegltn/kor/sub04_05/SE01/list.do">학칙규정
 • 제ㆍthiscode='sub05_02_02' href="/kor/sub05_02_02_01.do">학생자치기구
 • 학생커뮤니
 • 전역 후 복학
 • 인사말
 • 설립목적 및 주요업무
 • 국제학술회의 참가경비 지원
 • 학술대회 참가경비 지원기구조직표
 • 대학본부
 • 세명대 융복합빅데이터센터
 • 캠퍼스풍경
 • 사진공모전1 메뉴코드, index로 사용 var dur = 300; // 애니메이션 진행 속도 var meth = "easeOutExpo"; // 애니메이션 진행 타입 gnb_open(parclass="link_3th" href="/prog/vwBoard/bbs02/kor/sub08_02_05/list.do" target='_self'>입찰공고
 • 세명소식지
 • li>
 • 학사지원
 • 대학생활00334/selectBoardList.do">보도자료
 • 세명 캘린더
 • 바로보기
  등록 메뉴얼.pdf">
  rch_descript" type="text" name="descript" value="" title="의견을 입력해주세요."/> 학부 법학과 부동산학 보건안전공학과 바이오class="ico">수시모집 >찾아오시는길 대학자체평가결과
 • 세명대학교블로그 세명대학교인스타