" href="/css/major/content.css"> 팝업존안에서 다음으로
Why SMU 세명대학교를 선택해야하는 이유 세상을 밝히는 우
<div id="shadow_device"></div>
<div id="snb" class="no_pop">
	<div class="global_r">  
    <!-- <a class="login" href="/kor.do">로그인</a> -->
  >
          <span class="bar3"></span>
        </span> 
      </a> 
      <div class="top_sns_box">
        <a class=it="site_search(this); return false;">
           <input type="hidden" name="menu" value="" title="통합 메뉴">
          <div class="kddClass("open"); 
            site_search.data = true;
 
            //console.log("222222222");
    
          }el");
						}else{							
							_in();
							$(this).html("검색닫기");
						}
						if($(this).parent().attr("class").match("on")){
							$(this).3"><span class="ico"></span>학생활동</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a4"><span class="ico"></span>교내편의시설</a>
         <div class="layout">
          <h2>졸업생을 위한 <em>링크서비스</em></h2>
          <div class="btnlst">
      
          <div class="btnlst">
            <a href="#" class="irlnk lnk_a1"><span class="ico"></span>학사안내</a>
        pan class="ico"></span>학사안내</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a2"><span class="ico"></span>학생증발급</a>
                <li class="th1">
<a href="/kor/sub01_01_01.do" target="_self">세명소개</a>
<div id="summary1">
<strong>세명소개</strong>
<p>인재양성i><a href="/kor/sub01_04_08.do" target="_self">대학소개<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub01_04_08.do">Why Set="_self" href="/kor/sub01_05_06.do">교양교육 체계도</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub01_05_07.do">전공 체계도</a></li>
<li><a target="a href="/formul_cooper/sub04_01.do" target="_blank">International Students<span class="arr"></span></a>
</li>
<li><a href="http://job.semyung.ac.kr/" target="_bhref="/kor/sub03_02_01.do">일반ㆍ교육ㆍ경영행정복지대학원</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub03_02_02.do">저널리즘스쿨대학원</kor/sub04_03_14.do">국내대학 학점교류</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub04_03_06_01.do">전과ㆍ복수(부)전공</a></li>
<li><a target="_st.do" target="_self">학사자료실<span class="arr"></span></a>
</li>
<li><a href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000324/selectBoardList.do" target="_self">학사FAQ<><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bbs01/kor/sub08_02_01/view.do?board_num=170454&mno=sub08_02_01&pageIndex=1&searchCondition=&searchKeyword=">학생증발급</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub05_02_01.do" target="_self">학생활동<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_02_01.do">대학s="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_06_01.do">대학생 병무행정(군입영)</a></li>
<li><a target="_self" href="/koself">IT지원안내<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_09_01.do">SETOPIA</a></li>
<li><a target="_self" href=>
<ul class="th3">
<li><a target="_blank" href="http://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/mng.do">사업공고</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bpan></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_04_01.do">교내학술연구비 지원</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_04_02.do><a href="/kor/sub06_08.do" target="_self">연구비종합관리시스템<span class="arr"></span></a>
</li>
</ul>
</li>
<li class="th1">
<a href="/kor/sub07_01or/sub07_02_06/view.do?dept_id=030601">대외협력처</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_02_07/view.do?dept_id=030701">취ㆍ창o" target="_self">부설연구소<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub07_04_01_01.do">인문사회과학연구소</buseosogae/kor/sub07_05_08/view.do?dept_id=1408">스마트헬스케어 바이오융합연구소</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07li><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bbs01/kor/sub08_02_01/list.do">일반공지</a></li>
<li><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bbs06/kor/sub08_02_03/lidia SMU<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/prog/eBook/E01/kor/sub08_06_01/list.do">세명소식지</a></li>
<li><a targe <div class="banner2">
                <b class >
        <li><a href="/eng.do" target="_blank" title="영문 홈페이지 새창으로 열림">Eng</a></li>
        <li><a href="/chn.do" ta</li>
</ul>
</li>
<li><a data-thiscode=열린총장실
 • 밀니어링대학
 • 보건바이오대학
 • 성적
 • 특별학점
 • 학칙규정
 • 대학축제
 • 학='th3'>
 • 대학생 병무행정(군입영)
 • 공지사항
 • IT지원안내 사업공고
 • 일반공고
 • 관련사이트
 • 서식자료
 • 국내ㆍ국제학술지 논문게재 지원
 • 대외협력처
 • 공자학원
 • IT인력개발센터
 • 일반공지
 • Media SMU
 • -->