sheet" type="text/css" href="/css/kor/content.css"> 팝업존안에서 다음으로 < href='/cop/bbs/BBSMSTR_000000000338/selectBoardList.do' target='_blank' title=''>세명대학교08.doWhy SMU 세명대학교를 선택해야하는 이유 세상을 n class="skip">팝업존 닫기</span></a>
				</form>
			</div>
		</div>
  </div>
</div>
<!-- slide popup :e -->

<div id="shadow_device"></div>
<dispan class="fireinthefinger">
          <span class="bar1"></span>
          <span class="bar2"></span>
          <span class="e="searchForm" id="search_form" method="post" action="http://find.semyung.ac.kr/RSA/front/Search.jsp" target="_blank" onsubmit="site_search(this); return false;   }else if(t.qt.value === "" && !site_search.obj.attr("class").match("open")){
            site_search.obj.addClass("open"); 
        
    <ul class="tab_view">
      <li><a href="#sidecon_01">세명인</a></li>
      <li><a href="#sidecon_02">교직원</a></li>
      em></h2>
          <div class="btnlst">
            <a href="#" class="irlnk lnk_a1"><span class="ico"></span>학사안내</a>
    _a1"><span class="ico"></span>학사안내</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a2"><span class="ico"></span>학생증발급</a>
     ><span class="ico"></span>학생증발급</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a4"><span class="ico"></span>교내편의시설</a>
    ><span class="ico"></span>교내편의시설</a>
            <a href="#" class="irlnk lnk_a5"><span class="ico"></span>대학기구안내</a>
  비추는 인재양성</p>
<div class="summary_bn">
<a href="/cy>
<li><a target="_self" href="/kor/sub01_04_08.do">Why SMU</a></li>
<li><a target="_self" href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000461/selectBoardList.do">세명대 Histub01_05_07.do">전공 체계도</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub01_05_08.do">비교과 교육체계</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub01_06">사회과학대학</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub03_01_03.do">IT엔지니어링대학</a></li>
<li><a target="_self" href="/kor/sub03_01_04.do".do" target="_self">학사정보<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub04_03_01_01.do">교직과정안내</a></li>
<i><a target="_self" href="/prog/schedule/kor/sub04_04_03/2/haksa.do">장학캘린더</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.kosaf.go.kr/">국가장학금·학자금대출</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/prog/schoolRegltn/kor/sub04_05/SE01/list.do" target="_self">학칙규정<span class="arr"></span></a>
</li>
<li><a href="/kor/sub04_06.do" target="_self">제ㆍ증명서발급<span class="arr"></span></a>
</li>
<li><a href="/cop/bbs/BBSMSTR_000000000323/selectBoardList.do" target="_self">학사증발급</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="/kor/sub05_02_01.do" target="_self">학생활동<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_seltarget="_self">병무행정<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_06_01.do">대학생 병무행정(군입영)</a> href="/kor/sub05_09_01.do" target="_self">IT지원안내<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub05_09_01.do">SETOPIA보광장<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_blank" href="http://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/un/ra/mng.do">사업공고</a></li>
<li><alf">연구지원<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub06_04_01.do">교내학술연구비 지원</a></li>
<li><a tarlass="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_02_09/view.do?dept_id=020101">대학교육혁신본부</a></li>
<i>
<li><a href="/kor/sub07_04_01_01.do" target="_self">부설연구소<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/kor/sub07_04_0li>
<li><a target="_self" href="/prog/buseosogae/kor/sub07_05_08/view.do?dept_id=1408">스마트헬스케어 바이오융합연구소</a></li>
<li><a target="_s="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/prog/vwBoard/bbs01/kor/sub08_02_01/list.do">일반공지</a></li>
<li><a target="_self" href="/ub08_06_01/list.do" target="_self">Media SMU<span class="arr"></span></a>
<ul class="th3">
<li><a target="_self" href="/prog/eBook/E01/kor/sub08_06_01/list.do"></b>
                <p class="pt">UST 교원들이 서로 소통<span class="block">할 수 있는 공간입니다.</span></p>
       t", function(event) {				
            $(세명인재상
 • 인재상과 5대핵'sub01_05_02' href="/kor/sub01_05_02.do">비전 및 전략설정과정
 • 비전 체계도
 • 저널리즘스쿨대학원
 • 저널리즘스쿨대학원
 • 장학금신청ㆍ지급
 • 장학캘린더
 • 편의시설
 • 교육훈련안내
 • 훈련연기/보류안내한방바이오산업임상지원센터(RIC)
 • 부설연구소 학술회의 개최 경비 지원
 • 대학교육혁신본부
 • 디지털정보원
 • 산학협력 산하기관

  세명 캘린더 2
            ed",false); alert('정상적으로 등록되었습니다.'); return false; } }); }

 • 입시자료
  < 세명대학교페이스북 세명대학교블로그 세명대학교인스타